Změna společenské smlouvy vyžaduje odbornost

Při zakládání společnosti s ručením omezeným je rozhodujícím kritériem, zda podnikáte jako jediný společník, nebo máte více společníků. Těmi mohou být jak fyzické, tak právnické osoby. V prvním případě se s.r.o. zakládá tzv. zakladatelskou listinou, kdežto u druhé varianty je třeba sepsat společenskou smlouvu. Tato smlouva musí být sepsána formou notářského zápisu a ten je samozřejmě nutný i v případě jakékoliv zásadní změny prováděné ve společnosti s ručením omezeným, a která by se týkala některého z bodů společenské smlouvy. Jakákoliv uvažovaná změna společenské smlouvy vyžaduje odborné znalosti, kterými disponuje specializovaná firma Mentor Group CZ s.r.o. Její pracovníci jsou zběhlí v zakládání společností a na základě objednávky za vás vyřídí veškeré náležitosti týkající se jak samotného založení společnosti, tak provedení změn společenské smlouvy.

K jakým změnám může dojít

Mohou to být nejrůznější záležitosti týkající se organizačního uspořádání, forem jednání, nakládání s kapitálem, převodu podílu, názvu společnosti nebo samotných společníků. Další změny se mohou týkat společníka nebo jednatele, sídla společnosti a dalších ve společenské smlouvě uvedených náležitostí. Ovšem změny se mohou týkat i společnosti, která má pouze jednoho společníka, takže je v takovém případě nutné provést změnu zakladatelské listiny.

Služby odborné firmy

Každá změna společenské smlouvy, eventuálně zakladatelské listiny, musí být ze zákona provedena formou notářského zápisu. Pro společníky to může mnohdy představovat velice náročný úkol, který je náročný časově i z hlediska znalosti právních souvislostí. Proto je mnohem výhodnější svěřit tento proces specializované firmě, která se postará o zajištění sepsání notářského zápisu, zaplacení poplatku až po předložení návrhu na provedení změny v obchodním rejstříku.